ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Informace o marketingovém zpracování osobních údajů

Vážená klientko, vážený kliente,

tento dokument obsahuje podrobnější informace související s poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a pomůže Vám s jeho plným pochopením.

/Text vychází z požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. „GDPR“)/

Tato informace o zpracování osobních údajů podrobněji odpovídá na následující otázky:

 1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
 2. Kdo je to pověřenec pro ochranu osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?
 3. Jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování?
 4. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?
 5. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?
 6. Jak Vaše osobní údaje chráníme?
 7. Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů?
 8. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy?
 9. Lze udělit stejný souhlas vícekrát?
 10. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?
 11. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, informace potřebné pro Vaše rozhodnutí, zda nám souhlas udělíte či nikoliv.
 12. Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
 13. Dochází k automatizovanému zpracování nebo profilování Vašich osobních údajů?
 14. Jak je to s prolomením zákonné povinnosti mlčenlivosti u společných správců?

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Pod pojmem „správce“ rozumíme osobu, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů.

Udělíte-li nám souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, tj. za účelem možnosti kontaktovat Vás s obchodními nabídkami, které se týkají činností níže uvedených společností, pak tzv. společnými správci Vašich osobních údajů budou následující společnosti, které označujeme jako „Skupina Generali“:

 • Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, se sídlem, Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. IČO: 49240749, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4
 • ČP Distribuce s.r.o. IČO: 44795084, se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4
 • Direct Care s.r.o. IČO: 26416549, se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4
 • Europ Assistance s. r. o. IČO: 25287851, se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4
 • FINHAUS a.s. IČO: 27108562, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 14021
 • Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. IČO: 43873766, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4
 • Generali Pojišťovna a.s. IČO: 61859869, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2
 • Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. IČO: 61858692, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4

Při udělení souhlasu ani později nelze vybírat, které společnosti bude souhlas udělen a které nikoliv. Souhlas je možné udělit výhradně pro všechny společnosti Skupiny Generali dohromady. Stejně tak, pokud svůj souhlas odvoláte, bude se odvolání souhlasu týkat všech společných správců.

2. Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je osoba jmenovaná správcem/ správci Vašich osobních údajů, která plní úkoly na úseku ochrany osobních údajů. Zejména působí jako Vaše kontaktní místo ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

Pověřence pro ochranu osobních údajů Skupiny Generali můžete kontaktovat na adrese: Česká pojišťovna a.s., útvar řízení ochrany osobních údajů, Na Pankráci 1720/123, Praha 4; e-mail: dpo@ceskapojistovna.cz.

3. Jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování (důvod zpracování)?

Pojišťovna, se kterou jste uzavřeli pojistnou smlouvu, smí i bez Vašeho souhlasu na základě svého oprávněného zájmu zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem tzv. přímého marketingu. V případě, že jste uzavřeli pojistnou nebo jinou smlouvu i s další společností Skupiny Generali, pak toto právo má i tato společnost. Pokud si zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu nepřejete, máte právo proti němu podat námitku. Svoji námitku adresujte České pojišťovně a.s. Pokud jste uzavřeli smlouvu i s jinou společností Skupiny Generali a nepřejete si, aby tato společnost zpracovávala Vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu, sdělte svoji námitku vůči takovémuto zpracování Vašich osobních údajů i této společnosti.

V případě, že se rozhodnete udělit společnostem Skupiny Generali souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely, tj. za účelem možnosti kontaktovat Vás s obchodními nabídkami, které se týkají činností společností Skupiny Generali, souhlasíte, že Vaše osobní údaje mohou být každou ze společností Skupiny Generali zpracovávány za účelem nabídky produktů a služeb poskytovaných Skupinou Generali, a to včetně analýzy a profilování, aby byla naše nabídka co nejvíce přizpůsobena Vašim potřebám. Osobní údaje mohou být také využity pro ověření správné funkčnosti produktů a služeb, které Vám poskytujeme.

Udělíte-li nám svůj souhlas k možnosti kontaktovat Vás prostředky elektronické komunikace, může Vás kterákoliv ze společností Skupiny Generali kontaktovat s obchodními nabídkami i elektronickou cestou (tj. zejména e-mailem, zasláním SMS).

Vaše souhlasy nás budou opravňovat zpracovávat Vaše osobní údaje pro marketingové účely po dobu uvedenou v souhlasu, bližší vysvětlení je uvedeno dále v bodu 8. této informace.

Nechceme Vás obtěžovat zbytečnou a nevhodnou komunikací. Vaše osobní údaje, které s Vaším souhlasem zpracováváme, využijeme zejména k tomu, abychom lépe poznali Vaše potřeby a byli schopni nabídnout Vám vhodné řešení ve formě nabídky produktů členů Skupiny Generali, ale i pro průzkum spokojenosti apod. Komunikovat s Vámi budeme všemi kanály včetně elektronických (e-mail, SMS, webové rozhraní).

4. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Používáme pouze osobní údaje, které jsou pro výše uvedené účely zpracování nezbytné. Jedná se o:

 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo),
 • kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, email),
 • sociodemografické údaje (např. věk, pohlaví, povolání, velikost obce),
 • údaje o produktech, které využíváte (např. parametry sjednaného produktu, výše pojistného, platební historie),
 • údaje získané z veřejných zdrojů jako např. z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku.

5. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme o Vás pro marketingové účely zpracovávat informace v rozsahu specifikovaném v bodě 4. této informace, které pocházejí z následujících zdrojů:

 • Databáze společností Skupiny Generali

Společnosti Skupiny Generali, se kterými jste uzavřel/a smluvní vztah, již o Vás zpracovávají údaje uvedené v bodě 4. této informace, a to za účelem plnění povinnosti vyplývajících z uzavřené smlouvy. Mohou je bez Vašeho souhlasu v nezbytném rozsahu využít i k propagaci svých produktů pro účely přímého marketingu. Tyto údaje však bez Vašeho souhlasu nemohou využít ostatní společnosti Skupiny Generali, se kterými smluvní vztah nemáte. Udělením souhlasu umožníte, aby i ostatní společnosti ze Skupiny Generali zpracovávaly Vaše osobní údaje pro marketingové účely.

 • Veřejné zdroje

Pro marketingové účely, tj. za účelem možnosti kontaktovat Vás s obchodními nabídkami, které se týkají činností společností Skupiny Generali, můžeme údaje o Vás doplnit o informace legálně získané z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík.

6. Jak Vaše osobní údaje chráníme?

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech. Vaše osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních zavedených k jejich ochraně. Tato povinnost trvá neomezeně i po skončení zaměstnání nebo jiného smluvního vztahu.

7. Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů?

Příjemci Vašich osobních údajů mohou být:

 • pojišťovací a investiční zprostředkovatelé (vázaní zástupci) oprávnění zprostředkovávat produkty společností Skupiny Generali,
 • poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií,
 • poskytovatelé služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, apod.),
 • marketingové agentury a agentury pro výzkum trhu.

8. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje u společností Skupiny Generali uloženy?

Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely udělujete Skupině Generali

 • na dobu trvání jakéhokoli Vašeho smluvního vztahu s některou společností Skupiny Generali, a dále
 • na dobu následujících 5 let po ukončení posledního smluvního vztahu uzavřeného s některou ze společností Skupiny Generali, který existoval v den udělení tohoto souhlasu.

Doba zpracování může být i kratší v případě, že svůj souhlas odvoláte. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely můžete odvolat kdykoliv s účinky do budoucna. Fakt, že jste svůj souhlas odvolal/a nemá vliv na zpracování Vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu. Za odvolání svého souhlasu nemůžete být žádným způsobem sankcionován/a.

Pro názornost uveďme příklad výpočtu doby, po kterou smíme Vaše údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu:

Příklad č. 1: Souhlas se zpracováním jste udělil/a dne 1. 6. 2018 při uzavření pojistné smlouvy cestovního pojištění. Tento smluvní vztah potrvá do 1. 7. 2018. To znamená, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete na dobu do 1. 7. 2023.

Příklad č. 2: Pokud máte vedle cestovního pojištění ke dni 1. 6. 2018 platně uzavřenu ještě např. smlouvu se společností Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., která skončí 1. 9. 2020, mohou Vás společnosti Skupiny Generali oslovovat s obchodními nabídkami do 1. 9. 2025.

Udělíte-li nám svůj souhlas, ale nestanete se klientem některé ze společností Skupiny Generali, mohou Vás společnosti Skupiny Generali oslovovat s obchodními nabídkami po dobu jednoho roku od udělení tohoto souhlasu.

Po uplynutí výše uvedené doby nebo dříve, pokud svůj souhlas odvoláte, už nebudeme Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely zpracovávat. Tím není dotčeno jejich zpracování pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, ke kterým není nutný Váš souhlas (např. pro plnění smluvních závazků nebo pro účely ochrany práv a nároků správce na základě oprávněného zájmu správce).

9. Lze udělit stejný souhlas vícekrát?

Pokud jste nám již tento souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely odpovídající požadavkům obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) udělil/a, není třeba jej udělovat znovu. Pokud tak přesto učiníte, nahradíte novým souhlasem původní souhlas.

10. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

 • Právo na přístup – můžete kteroukoliv ze společností Skupiny Generali požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.
 • Právo na opravu – můžete kteroukoliv ze společností Skupiny Generali požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
 • Právo na výmaz – můžete kteroukoliv ze společností Skupiny Generali požádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 3. vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro takovéto jejich zpracování nebo jste vznesl/a námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 6. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 • Právo na omezení zpracování – můžete kteroukoliv ze společností Skupiny Generali požádat, aby omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
 1. popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
 3. již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, pro které jsme je získali, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společných správců / společného správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 • Právo na přenositelnost údajů – máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl/a kterékoliv ze společností Skupiny Generali, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • Právo na odvolání souhlasu – máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal/a souhlas, kdykoliv odvolat.
 • Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u kterékoliv ze společností Skupiny Generali pro účely přímého marketingu.
 • Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz.

11. Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo povinný?

Udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely, tj. za účelem možnosti kontaktovat Vás s obchodními nabídkami, které se týkají činnosti společností Skupiny Generali, je zcela dobrovolné. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely není podmínkou pro získání žádného produktu kterékoliv ze společností Skupiny Generali.

12. Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Svůj souhlas se zpracování Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to budˇ písemným vyjádřením zaslaným na adresu některé ze společností Skupiny Generali nebo na pobočce kterékoliv společnosti Skupiny Generali. Zároveň můžete kdykoliv bez jakýchkoliv zvláštních nákladů zakázat použití své elektronické adresy k zasílání obchodních nabídek.

13. Dochází k automatizovanému zpracování nebo profilování Vašich osobních údajů?

Abychom pro Vás vybrali relevantní nabídku, používáme analýzy, které spočívají ve vyhodnocení všech dostupných údajů, které máme k dispozici, tj. identifikačních údajů, kontaktních údajů, sociodemografických údajů, příp. údajů o Vašem produktu. V rámci těchto analýz ale nedochází k plně automatizovanému rozhodování.

14. Jak je to s prolomením zákonné povinnosti mlčenlivosti?

Udělením tohoto souhlasu ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely zároveň ve vztahu k těmto údajům souhlasíte s prolomením zákonné povinnosti mlčenlivosti své pojišťovny a jejich zaměstnanců a kooperujících osob (vyplývající ze zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví) vůči ostatním společnostem Skupiny Generali. Stejně tak dochází k prolomení mlčenlivosti dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve vztahu ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. a dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve vztahu ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely společnosti Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.