ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Pojištění pobytu ve zdravotnickém zařízení – HOSPITALIZACE PREMIUM

  • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny nejpozději do 30 dnů po ukončení hospitalizace, a to zasláním kopie konečné propouštěcí zprávy ze zdravotnického zařízení.
  • V případě poskytnutí akutní lůžkové péče v nemocnici v Evropě je třeba zajistit překlad všech souvisejících dokladů do českého jazyka; tato povinnost odpadá, jsou-li tyto doklady vystaveny ve slovenském jazyce. 
  • Pojistné plnění je poskytováno za každý kalendářní den hospitalizace, přičemž první a poslední den se považují za jeden den hospitalizace a hospitalizace musí trvat minimálně 24 hodin.
  • V případě dlouhodobé hospitalizace Vám Generali Česká pojišťovna může poskytnout zálohové plnění na základě kopie předběžné propouštěcí zprávy ze zdravotnického zařízení.