ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Pojištění ztráty pravidelného příjmu

  • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny nejpozději do 60. dne od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, a to zasláním vyplněného formuláře Oznámení pojistné události spolu s kopií rozhodnutí o přiznání hmotného zabezpečení (podpory v nezaměstnanosti) nebo potvrzením, že je pojištěný veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Zároveň je potřeba doložit výši pravidelných výdajů za 3 měsíce předcházející vzniku ztráty pravidelného zdroje příjmu.
  • Dále je třeba doložit kopie dokladů o rozvázání nebo zrušení pracovního poměru pojištěného, nebo ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti.
  • Při pojistné události je dále třeba do Generali České pojišťovny zaslat kopie dokumentů prokazující trvání pracovního poměru pojištěného nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti nejméně po dobu 12 měsíců před sjednáním pojištění.
  • V případě dlouhodobé ztráty zdroje příjmu je třeba do Generali České pojišťovny zasílat doklady potvrzující, že je pojištěný stále veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, a to v pravidelných intervalech nejpozději vždy ke dni vzniku nároku na další plnění, tedy každých 30 dní.