ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

pojištění dětské hospitalizace
Pyramida zdraví - soukromé zdravotní pojištění
Lady Plus

Pojištění ztráty pravidelného příjmu

  • Pojistnou událost je třeba nahlásit ČP ZDRAVÍ nejpozději do 60. dne od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, a to zasláním vyplněného formuláře Oznámení pojistné události spolu s kopií rozhodnutí o přiznání hmotného zabezpečení (podpory v nezaměstnanosti) nebo potvrzením, že je pojištěný veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Zároveň je potřeba doložit výši pravidelných výdajů za 3 měsíce předcházející vzniku ztráty pravidelného zdroje příjmu.
  • Dále je třeba doložit kopie dokladů o rozvázání nebo zrušení pracovního poměru pojištěného, nebo ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti.
  • Při pojistné události je dále třeba ČP ZDRAVÍ zaslat kopie dokumentů prokazující trvání pracovního poměru pojištěného nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti nejméně po dobu 12 měsíců před sjednáním pojištění.
  • V případě dlouhodobé ztráty zdroje příjmu je třeba ČP ZDRAVÍ zasílat doklady potvrzující, že je pojištěný stále veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, a to v pravidelných intervalech nejpozději vždy ke dni vzniku nároku na další plnění, tedy každých 30 dní.

Veškeré produkty je možné sjednat na všech pobočkách České pojišťovny

Pobočky ČP

Poskytování naturálního plnění

Zde