ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

pojištění dětské hospitalizace
Pyramida zdraví - soukromé zdravotní pojištění
Lady Plus

Pojištění ztráty pravidelného příjmu

  • Pojistnou událost je třeba nahlásit ČP ZDRAVÍ nejpozději do 60. dne od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, a to zasláním vyplněného formuláře Oznámení pojistné události spolu s kopií rozhodnutí o přiznání hmotného zabezpečení (podpory v nezaměstnanosti) nebo potvrzením, že je pojištěný veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Zároveň je potřeba doložit výši pravidelných výdajů za 3 měsíce předcházející vzniku ztráty pravidelného zdroje příjmu.
  • Dále je třeba doložit kopie dokladů o rozvázání nebo zrušení pracovního poměru pojištěného, nebo ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti.
  • Při pojistné události je dále třeba ČP ZDRAVÍ zaslat kopie dokumentů prokazující trvání pracovního poměru pojištěného nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti nejméně po dobu 12 měsíců před sjednáním pojištění.
  • V případě dlouhodobé ztráty zdroje příjmu je třeba ČP ZDRAVÍ zasílat doklady potvrzující, že je pojištěný stále veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, a to v pravidelných intervalech nejpozději vždy ke dni vzniku nároku na další plnění, tedy každých 30 dní.