ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Pojištění stálých plateb

Pojištění pracovní neschopnosti

 • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny nejpozději do skončení karenční doby, a to zasláním vyplněného formuláře Oznámení pojistné události spolu s kopií II. dílu vyplněného Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (tzv. státní neschopenky). Osoby samostatně výdělečně činné nemocensky nepojištěné mohou pojistnou událost nahlásit prostřednictvím vyplněného a potvrzeného formuláře Lékařská zpráva.
 • Zároveň je potřeba doložit výši stálých plateb za 12 měsíců před vznikem pracovní neschopnosti (např. výpisy z účtu, SIPO, poštovní poukázky). Při likvidaci pojistné události se na základě těchto dokladů jednorázově stanoví průměrná výše stálých plateb, která je pak pojištěnému měsíčně vyplácena ve výši jeho podílu na výdajích domácnosti.
 • V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti je v průběhu jejího trvání nutné zasílat doklad o trvání pracovní neschopnosti, potvrzený ošetřujícím lékařem, a to v pravidelných intervalech vždy ke dni vzniku nároku na další plnění, tedy každých 30 dní. Na základě těchto a dalších dokladů je vypláceno plnění.
 • Po ukončení pracovní neschopnosti je nutné do Generali České pojišťovny zaslat kopii V. dílu Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Pojištění ztráty pravidelného příjmu (nezaměstnanosti)

 • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny nejpozději do skončení karenční doby, a to zasláním vyplněného formuláře Oznámení pojistné události spolu s těmito doklady:
  • potvrzení úřadu práce o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání,
  • kopie rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti) nebo dokladu o pobírání sociálních dávek,
  • kopie dokumentů prokazujících, že pracovní poměr nebo výkon samostatně výdělečné činnosti trval alespoň 12 měsíců před sjednáním pojištění (pracovní smlouvy, výpisy z příslušného registru),
  • kopie dokladů prokazujících zánik pracovního poměru nebo důvod ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti.
 • Zároveň je potřeba doložit výši stálých plateb za 12 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání (např. výpisy z účtu, SIPO, poštovní poukázky). Při likvidaci pojistné události se na základě těchto dokladů jednorázově stanoví průměrná výše stálých plateb, která je pak pojištěnému měsíčně vyplácena ve výši jeho podílu na výdajích domácnosti.
 • V případě dlouhodobé nezaměstnanosti je třeba do Generali České pojišťovny zasílat doklady potvrzující, že je pojištěný stále veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, a to v pravidelných intervalech nejpozději vždy ke dni vzniku nároku na další plnění, tedy každých 30 dní.