ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

Pojištění stálých plateb

Pojištění pracovní neschopnosti

 • Pojistnou událost je třeba nahlásit ČP ZDRAVÍ nejpozději do skončení karenční doby, a to zasláním vyplněného formuláře Oznámení pojistné události spolu s kopií II. dílu vyplněného Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (tzv. státní neschopenky). Osoby samostatně výdělečně činné nemocensky nepojištěné mohou pojistnou událost nahlásit prostřednictvím vyplněného a potvrzeného formuláře Lékařská zpráva.
 • Zároveň je potřeba doložit výši stálých plateb za 12 měsíců před vznikem pracovní neschopnosti (např. výpisy z účtu, SIPO, poštovní poukázky). Při likvidaci pojistné události se na základě těchto dokladů jednorázově stanoví průměrná výše stálých plateb, která je pak pojištěnému měsíčně vyplácena ve výši jeho podílu na výdajích domácnosti.
 • V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti je v průběhu jejího trvání nutné zasílat doklad o trvání pracovní neschopnosti, potvrzený ošetřujícím lékařem, a to v pravidelných intervalech vždy ke dni vzniku nároku na další plnění, tedy každých 30 dní. Na základě těchto a dalších dokladů je vypláceno plnění.
 • Po ukončení pracovní neschopnosti je nutné ČP ZDRAVÍ zaslat kopii V. dílu Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Pojištění ztráty pravidelného příjmu (nezaměstnanosti)

 • Pojistnou událost je třeba nahlásit ČP ZDRAVÍ nejpozději do skončení karenční doby, a to zasláním vyplněného formuláře Oznámení pojistné události spolu s těmito doklady:
  • potvrzení úřadu práce o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání,
  • kopie rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti) nebo dokladu o pobírání sociálních dávek,
  • kopie dokumentů prokazujících, že pracovní poměr nebo výkon samostatně výdělečné činnosti trval alespoň 12 měsíců před sjednáním pojištění (pracovní smlouvy, výpisy z příslušného registru),
  • kopie dokladů prokazujících zánik pracovního poměru nebo důvod ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti.
 • Zároveň je potřeba doložit výši stálých plateb za 12 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání (např. výpisy z účtu, SIPO, poštovní poukázky). Při likvidaci pojistné události se na základě těchto dokladů jednorázově stanoví průměrná výše stálých plateb, která je pak pojištěnému měsíčně vyplácena ve výši jeho podílu na výdajích domácnosti.
 • V případě dlouhodobé nezaměstnanosti je třeba ČP ZDRAVÍ zasílat doklady potvrzující, že je pojištěný stále veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, a to v pravidelných intervalech nejpozději vždy ke dni vzniku nároku na další plnění, tedy každých 30 dní.

Veškeré produkty je možné sjednat na všech pobočkách České pojišťovny

Pobočky ČP

Poskytování naturálního plnění

Zde