ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Pojištění splátek úvěru při ztrátě příjmu

 • Pojistnou událost je třeba nahlásit nejpozději ke splatnosti první splátky úvěru, která nastane po uplynutí 30 dnů od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.
 • Pojistné plnění je vypláceno na základě vyplněného formuláře Oznámení pojistné události s uvedenou výší a splatností závazků spolu s těmito doklady:
  • kopie smlouvy o hypotečním úvěru, úvěru ze stavebního spoření, spotřebitelského úvěru nebo finančním leasingu a kopie platebního dokladu o úhradě splátky příslušného úvěru,
  • kopie rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti a potvrzení o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání,
  • kopie dokladů (pracovní smlouva, rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, přiznání k dani z příjmu apod.), ze kterých bude zřejmé, že pracovní nebo služební poměr nebo výkon samostatné výdělečné činnosti trval nejméně 12 měsíců bezprostředně předcházejících ztrátě zaměstnání nebo ukončení podnikání,
  • kopie dokladů prokazujících zánik pracovního poměru nebo důvod ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti,
  • zdravotnickou dokumentaci, pokud ke ztrátě zaměstnání nebo ukončení podnikání došlo ze zdravotních důvodů.
 • Při dlouhodobé ztrátě příjmu je nutné zasílat vždy ke dni vzniku práva na další plnění, tedy alespoň každých 30 dní:
  • doklady potvrzující, že pojištěný je stále veden v evidenci uchazečů o zaměstnání,
  • doklady o splácení závazku.