ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

Pojištění pracovní neschopnosti pro klienty Všeobecné úverové banky

  • Pojistnou událostí je pracovní neschopnost pojištěného vzniklá následkem nemoci nebo úrazu trvající 60 a více dnů a splňující podmínky dané pojistnými podmínkami.
  • Pojistnou událost je třeba nahlásit ČP ZDRAVÍ bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém nastala splatnost nejbližší splátky po uplynutí karenční doby (60 dnů trvání pracovní neschopnosti).
  • Hlášení se provádí zasláním kopie řádně vyplněného „Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti“ (tzv. státní neschopenky) a formuláře „Oznámení pojistné události“.
  • Trvání pracovní neschopnosti je třeba potvrzovat zasíláním dokladu o pracovní neschopnosti potvrzeným lékařem, a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém se stala splatnou další splátka úvěru.
  • ČP ZDRAVÍ si v průběhu šetření pojistné události může vyžádat i další potřebné doklady, týkající se průběhu a způsobu léčení, např. lékařské zprávy, doklady z jednání lékařské posudkové komise, výsledky odborných vyšetření, doklady potvrzující výkon povolání a další.
  • Při ukončení pracovní neschopnosti je nutné do ČP ZDRAVÍ neprodleně zaslat kopii V. dílu „Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti“.
  • Výplata pojistného plnění probíhá přímo do banky.
  • Upozorňujeme, že do doby, než Vám ČP ZDRAVÍ oznámí, že zahajuje výplatu pojistného plnění, zůstává povinnost hradit úvěrové splátky na Vás.

Veškeré produkty je možné sjednat na všech pobočkách České pojišťovny

Pobočky ČP

Poskytování naturálního plnění

Zde