ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Fio banka - Pojištění ztráty zaměstnání

  • Pojistnou událostí je zařazení pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání u úřadu práce po dobu minimálně 60 dnů (karenční doba), splňuje-li pojištěný podmínky dané pojistnými podmínkami.
  • Pojistné plnění odpovídá splátkám úvěru, jejichž splatnost nastala během trvání pojistné události po uplynutí karenční doby.
  • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém nastala splatnost nejbližší splátky po uplynutí karenční doby.
  • Hlášení pojistné události se provádí formulářem Oznámení pojistné události a dokládá dokumenty v něm uvedenými.
  • Trvání pojistné události je nutné do Generali České pojišťovny pravidelně dokládat, a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém se stala splatnou další splátka úvěru.
  • Pojistné plnění je vypláceno přímo klientovi.
  • Upozorňujeme, že po celou dobu šetření pojistné události zůstává povinnost hradit úvěrové splátky na klientovi, který je odpovědný za úhradu splátek po celou dobu sám. Věnujte prosím pozornost případné komunikaci ve věci úhrady splátek ze strany společnosti Fio banka, a.s.