ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Fio banka - Pojištění pracovní neschopnosti

  • Pojistnou událostí je pracovní neschopnost pojištěného vzniklá následkem nemoci nebo úrazu trvající minimálně 60 dnů (karenční doba).
  • Pojistné plnění odpovídá splátkám úvěru, jejichž splatnost nastala během trvání pracovní neschopnosti po uplynutí karenční doby.
  • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém nastala splatnost nejbližší splátky po uplynutí karenční doby.
  • Hlášení pojistné události se provádí zasláním formuláře Oznámení pojistné události spolu s dokumenty v něm uvedenými.
  • Trvání pracovní neschopnosti je třeba potvrzovat zasláním dokladu o pracovní neschopnosti (kopie státní neschopenky) potvrzeným lékařem, a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém se stala splatnou další splátka úvěru.
  • Generali Česká pojišťovna si v průběhu šetření pojistné události může vyžádat i další doklady, týkající se průběhu a způsobu léčení, např. lékařské zprávy, doklady z jednání lékařské posudkové komise, výsledky odborných vyšetření, doklady potvrzující výkon povolání a další.
  • Při ukončení pracovní neschopnosti je nutné do Generali České pojišťovny zaslat kopii V. dílu „Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti“.
  • Pojistné plnění je vypláceno přímo klientovi.
  • Upozorňujeme, že po celou dobu šetření pojistné události zůstává povinnost hradit úvěrové splátky na klientovi, který je odpovědný za úhradu splátek po celou dobu sám. Věnujte prosím pozornost případné komunikaci ve věci úhrady splátek ze strany společnosti Fio banka, a.s.