ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Pojištění RunCzech

Pojištění storna účasti na závodě / Insurance covering the cancellation of participation in a race

Při pojistné události je nutné zaslat do Generali České pojišťovny bez zbytečného odkladu po skončení závodu vyplněný formulář Oznámení pojistné události s pravdivým vysvětlením události a dále:

  • při nemoci a úrazu potvrzení ošetřujícího lékaře vystavené do dne konání závodu a lékařskou dokumentaci odůvodňující nezbytnost neúčasti na závodě,
  • při škodě na majetku dokumenty prokazující působení živlu včetně fotodokumentace,
  • při zpoždění veřejného hromadného dopravního prostředku potvrzení přepravní společnosti,
  • při dopravní nehodě policejní protokol,
  • při ztrátě zaměstnání výpověď či dohodu o skončení pracovního poměru,
  • při úmrtí úmrtní list.

You can find the English Notification of an insured event here.

Pojištění úrazu / Accident insurance

Při pojistné události je nutné zaslat do Generali České pojišťovny vyplněný formulář Oznámení pojistné události a dále:

  • při pracovní neschopnosti do 14 dnů od jejího vzniku Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (neschopenka), pokud má pojištěný nárok na dávky nemocenského, a lékařem vyplněnou a potvrzenou Lékařskou zprávu, která je součástí formuláře Oznámení pojistné události,
  • při hospitalizaci do 30 dnů po jejím ukončení kopii propouštěcí zprávy z nemocnice,
  • při vzniku invalidity třetího stupně bez zbytečného odkladu lékařskou zprávu z prvního ošetření po úrazu, Posudek o invaliditě vydaný OSSZ s výsledkem vzniku invalidity třetího stupně,
  • při úmrtí bez zbytečného odkladu lékařskou zprávu z prvního ošetření po úrazu, kopii Úmrtního listu, kopii Listu o prohlídce mrtvého.

You can find the English Notification of an insured event here.