ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Pojištění k platebním kartám pro klienty Banky CREDITAS

Oznámení pojistné události

Pojistnou událost je pojištěný povinen oznámit nejpozději do 60 dnů od jejího vzniku formulářem Oznámení pojistné události a doložit dokumenty v něm uvedené.

Pojistnou událostí se rozumí finanční ztráty vzniklé za trvání pojištění v důsledku:

 1. nákladů (výdajů) v souvislosti s blokací karty při její ztrátě nebo odcizení, jakož i výdajů na úhradu bankovního poplatku za obnovené vydání karty při její ztrátě nebo odcizení,
 2. škody vzniklé pojištěnému zneužitím karty, tj. neoprávněným výběrem hotovosti nebo uskutečněním jiných neoprávněných transakcí s kartou osobou odlišnou od pojištěného, pokud ke zneužití karty došlo:
 • v souvislosti s její ztrátou nebo odcizením a současně
 • v období 120 hodin předcházejících podání žádosti pojištěného o blokaci karty,
 1. škody vzniklé pojištěnému odcizením hotovosti:
 • k jejímuž výběru z účtu, ke kterému byla karta vydána, byl pojištěný donucen za použití fyzického násilí nebo pod pohrůžkou násilí, nebo
 • kterou pojištěný vybral z účtu, ke kterému byla karta vydána, a která mu byla odcizena do 2 hodin po vybrání hotovosti za použití fyzického násilí nebo pod pohrůžkou násilí,
 1. výdajů na pořízení nových klíčů a/nebo zámkových vložek a zámků kvalitou a cenou srovnatelných s původními, a to od místnosti, bytu nebo obytné budovy či jiné nemovitosti na území České republiky:
 • kde pojištěný bydlí, nebo
 • které pojištěný vlastní, nebo
 • které jsou určeny k individuální rekreaci,

a jejichž vlastníkem je pojištěný nebo osoba jemu blízká, za předpokladu, že klíče a/nebo zámkové vložky a zámky:

 • jsou kvalitou a cenou srovnatelné s původními a současně
 • ke ztrátě nebo odcizení klíčů došlo současně se ztrátou nebo odcizením karty,
 1. výdajů na pořízení nových osobních dokladů pojištěného:
 • občanský průkaz,
 • povolení k pobytu,
 • cestovní pas,
 • řidičský průkaz,
 • osvědčení o registraci vozidla, tzv. malý technický průkaz

při jejich ztrátě nebo odcizení, došlo-li k jejich ztrátě nebo odcizení současně se ztrátou či odcizením karty,

 1. výdajů na pořízení nové peněženky pojištěného, která je totožná, případně kvalitou a cenou srovnatelná se ztracenou či odcizenou peněženkou, došlo-li k její ztrátě nebo odcizení současně se ztrátou či odcizením karty,
 2. výdajů na pořízení nového mobilního telefonu pojištěného, který je totožný, případně funkčností, kvalitou a cenou srovnatelný se ztraceným či odcizeným mobilním telefonem provozovaným v tuzemské veřejné mobilní telefonní síti, a blokaci účastnické SIM karty příslušející ztracenému nebo odcizenému mobilnímu telefonu, pokud k jejich ztrátě nebo odcizení došlo současně se ztrátou či odcizením karty, nebo
 3. dalších výdajů na úhradu bankovního poplatku:
 • za expresní vydání karty v případě ztráty nebo odcizení karty původní.