ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Pojištění k platebním kartám pro klienty Fio banky (CZ i SK)

Platební karty vydané v České republice

Platební karty vydané na Slovensku

Oznámení pojistné události CZ

Pojistnou událost je pojištěný povinen oznámit nejpozději do 60 dnů od jejího vzniku formulářem Oznámení pojistné události a doložit dokumenty v něm uvedené.

Pojistnou událostí se rozumí finanční ztráty vzniklé za trvání pojištění v důsledku:

 1. nákladů (výdajů) v souvislosti s blokací karty při její ztrátě nebo odcizení, jakož i výdajů na úhradu bankovního poplatku za obnovené vydání karty při její ztrátě nebo odcizení,
 2. škody vzniklé pojištěnému zneužitím karty, tj. neoprávněným výběrem hotovosti nebo uskutečněním jiných neoprávněných transakcí s kartou osobou odlišnou od pojištěného, pokud ke zneužití karty došlo:
 • v souvislosti s její ztrátou nebo odcizením a současně
 • v období 120 hodin předcházejících podání žádosti pojištěného o blokaci karty,
 1. škody vzniklé pojištěnému odcizením hotovosti:
 • k jejímuž výběru z účtu, ke kterému byla karta vydána, byl pojištěný donucen za použití fyzického násilí nebo pod pohrůžkou násilí, nebo
 • kterou pojištěný vybral z účtu, ke kterému byla karta vydána, a která mu byla odcizena do 2 hodin po vybrání hotovosti za použití fyzického násilí nebo pod pohrůžkou násilí,
 1. výdajů na pořízení nových klíčů a/nebo zámkových vložek a zámků kvalitou a cenou srovnatelných s původními, a to od místnosti, bytu nebo obytné budovy či jiné nemovitosti na území České republiky:
 • kde pojištěný bydlí, nebo
 • které pojištěný vlastní, nebo
 • které jsou určeny k individuální rekreaci,

a jejichž vlastníkem je pojištěný nebo osoba jemu blízká, za předpokladu, že klíče a/nebo zámkové vložky a zámky:

 • jsou kvalitou a cenou srovnatelné s původními a současně
 • ke ztrátě nebo odcizení klíčů došlo současně se ztrátou nebo odcizením karty,
 1. výdajů na pořízení nových osobních dokladů pojištěného:
 • občanský průkaz,
 • povolení k pobytu,
 • cestovní pas,
 • řidičský průkaz,
 • osvědčení o registraci vozidla, tzv. malý technický průkaz

při jejich ztrátě nebo odcizení, došlo-li k jejich ztrátě nebo odcizení současně se ztrátou či odcizením karty,

 1. výdajů na pořízení nové peněženky pojištěného, která je totožná, případně kvalitou a cenou srovnatelná se ztracenou či odcizenou peněženkou, došlo-li k její ztrátě nebo odcizení současně se ztrátou či odcizením karty,
 2. výdajů na pořízení nového mobilního telefonu pojištěného, který je totožný, případně funkčností, kvalitou a cenou srovnatelný se ztraceným či odcizeným mobilním telefonem provozovaným v tuzemské veřejné mobilní telefonní síti, a blokaci účastnické SIM karty příslušející ztracenému nebo odcizenému mobilnímu telefonu, pokud k jejich ztrátě nebo odcizení došlo současně se ztrátou či odcizením karty, nebo
 3. dalších výdajů na úhradu bankovního poplatku:
 • za expresní vydání karty v případě ztráty nebo odcizení karty původní,
 • za vydání náhradní karty nebo náhradní hotovosti v zahraničí v případě ztráty nebo odcizení karty.

 

Oznámenie poistnej udalosti SK

Poistnú udalosť je poistený povinný oznámiť najneskôr do 60 dní od jej vzniku formulárom Oznámení pojistné události a doložiť dokumenty v ňom uvedené.

Poistnou udalosťou sú finančné straty vzniknuté poistenému za trvania poistenia v dôsledku:

 1. nákladov (výdavkov) v súvislosti s blokáciou karty pri jej strate alebo odcudzení, ako aj výdavkov na úhradu bankového poplatku za obnovenej vydanie karty pri jej strate alebo odcudzení,
 2. škody vzniknuté zneužitím karty, t.j. neoprávneným výberom hotovosti alebo uskutočnením iných neoprávnených transakcií s kartou osobou odlišnou od poisteného, ak k zneužitiu karty došlo:
 • v súvislosti s jej stratou alebo odcudzením a súčasne
 • v období 120 hodín predchádzajúcich podaniu žiadosti poisteného o blokáciu karty,
 1. škody vzniknuté odcudzením hotovosti:
 • výberom z účtu, ku ktorému bola karta vydaná, ku ktorému bol poistený donútený za použitia fyzického násilia alebo pod hrozbou násilia, alebo
 • ktorú poistený vybral z účtu, ku ktorému bola karta vydaná, a ktorá mu bola odcudzená do 2 hodín po vybraní hotovosti za použitia fyzického násilia alebo pod hrozbou násilia,
 1. výdavkov na obstaranie nových kľúčov a/alebo zámkových vložiek a zámkov, kvalitou a cenou porovnateľných s pôvodnými, a to od miestnosti, bytu alebo obytnej budovy či inej nehnuteľnosti na území SR:
 • kde poistený žije (má tu trvalé bydlisko alebo sa tu zdržiava na základe platnej nájomnej zmluvy), alebo
 • ktoré poistený vlastní, alebo
 • ktoré sú určené na individuálnu rekreáciu,

a ktorých vlastníkom je poistený alebo osoba jemu blízka, za predpokladu, že kľúče a/alebo zámkovej vložky a zámky:

 • sú kvalitou a cenou porovnateľné s pôvodnými a súčasne
 • k strate alebo odcudzeniu kľúčov došlo súčasne so stratou alebo odcudzením karty,
 1. výdavkov na obstaranie nových osobných dokladov poisteného:
 • občiansky preukaz,
 • povolenie k pobytu,
 • cestovný pas,
 • vodičský preukaz,
 • osvedčenie o evidencii vozidla, tzv. malý technický preukaz

pri ich strate alebo odcudzení, ak došlo k ich strate alebo odcudzeniu súčasne so stratou či odcudzením karty,

 1. výdavkov na obstaranie novej peňaženky poisteného,  ktorá je totožná, prípadne kvalitou a cenou porovnateľná so stratenou alebo odcudzenou peňaženkou, ak došlo k jej strate alebo odcudzení súčasne so stratou či odcudzením karty,
 2. výdavkov na obstaranie nového mobilného telefónu poisteného, ktorý je totožný, prípadne funkčnosťou, kvalitou a cenou porovnateľný so strateným či odcudzeným mobilným telefónom prevádzkovaným v tuzemskej verejnej mobilnej telefónnej sieti, a blokáciu účastníckej SIM karty prislúchajúcej k stratenému alebo odcudzenému mobilnému telefónu, ak došlo k ich strate alebo odcudzeniu súčasne so stratou či odcudzením karty, alebo
 3. ďalších výdavkov na úhradu bankového poplatku:
 • za expresné vydanie novej karty v prípade straty alebo odcudzenia karty pôvodnej,
 • za vydanie náhradnej karty alebo náhradnej hotovosti v zahraničí v prípade straty alebo odcudzenia karty.