ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Home Credit SK - Poistenie straty príjmu, poistenie straty zamestnania / ukončenia podnikania

  • Poistnou udalosťou je zaradenie poisteného do evidencie uchádzačov o zamestnanie v príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny po dobu 60 a viac dní spĺňajúce podmienky dané príslušnou poistnou zmluvou a poistnými podmienkami.
  • Poistnú udalosť je treba nahlásiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však
    • do 15 pracovných dní po splatnosti prvej splátky úveru po uplynutí 60. dňa trvania zaradenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
    • v prípade poistenia výdavkov PREMIUM dojednaných k revolvingovému úveru (kreditnej či úverovej karte) - do 15 pracovných dní od uplynutiatí 60. dňa trvania zaradenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
  • Hlásenie sa oznamuje formulárom Oznámenie poistnej udalosti a dokláda dokumentmi v ňom uvedenými.
  • Trvanie poistnej udalosti je nutné  pravidelne dokladať, a to vždy najneskôr do 15 pracovných dní po splatnosti každej ďalšej splátky úveru, resp. najneskôr do 15 pracovných dní po uplynutí každého ďalšieho kalendárneho mesiaca (v prípade poistení výdavkov PREMIUM dojednaných k revolvingovému úveru).
  • Poistné plnenie je vyplácané priamo klientovi.
  • Upozorňujeme, že po dobu šetrení poistnej udalosti zostáva povinnosť hradiť úverové splátky na klientovi, ktorý je zodpovedný za úhradu splátok po celú dobu sám. Venujte preto prosím pozornosť prípadnej komunikácii vo veci úhrady splátok zo strany spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.