ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Home Credit SK - Poistenie pracovnej neschopnosti

 • Poistnou udalosťou je pracovná neschopnosť poisteného vzniknutá následkom choroby alebo úrazu trvajúca 60 a viac dní a spĺňajúca podmienky dané príslušnou poistnou zmluvou a poistnými podmienkami.
 • Poistnú udalosť je treba nahlásiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však
  • do 15 pracovných dní po splatnosti prvej splátky úveru po uplynutí 60. dňa trvania pracovnej neschopnosti
  • v prípade poistení výdavkov PLUS, PREMIUM dojednaných k revolvingovému úveru (kreditnej či úverovej karte) - do 15 pracovných dní od uplynutí 60. dňa trvania pracovnej neschopnosti
 • Hlásenie sa koná zaslaním kópie vyplneného „Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti“ a formulára Oznámenie poistnej udalosti.
 • V prípade dlhodobej pracovnej neschopnosti je kópiu „Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti“, s vyznačením pokračujúcich návštev u lekára, nutné zasielať pravidelne v priebehu trvania pracovnej neschopnosti, a to vždy najneskôr do 15 pracovných dní po splatnosti každej ďalšej splátky úveru, resp. najneskôr do 15 pracovných dní po uplynutí každého ďalšieho kalendárneho mesiaca (v prípade poistenia výdavkov PLUS, PREMIUM dojednaných k revolvingovému úveru).
 • Poisťovňa si v priebehu šetrenia poistnej udalosti môže vyžiadať aj ďalšie doklady, týkajúce sa priebehu a spôsobu liečenia, napr. lekárske správy, doklady z jednania lekárskej posudkovej komisie, výsledky odborných vyšetrení, ako aj doklady potvrdzujúce výkon povolania a ďalšie.
 • Pri ukončení pracovnej neschopnosti je nutné bezodkladne zaslať kópiu „Hlásenia o ukončení pracovnej neschopnosti“.
 • Poistné plnenie je vyplácané priamo klientovi.
 • Upozorňujeme, že po dobu šetrení poistnej udalosti zostáva povinnosť hradiť úverové splátky na klientovi, ktorý je zodpovedný za úhradu splátok po celú dobu sám. Venujte preto prosím pozornosť prípadnej komunikácii vo veci úhrady splátok zo strany spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.