ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

pojištění dětské hospitalizace
Pyramida zdraví - soukromé zdravotní pojištění
Lady Plus

Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti

  • Pojistnou událost je třeba nahlásit ČP ZDRAVÍ co nejdříve po počátku pracovní neschopnosti, nejpozději však do smluvně dohodnutého počátku plnění, a to zasláním kopie II. dílu řádně vyplněného „Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti“ (tzv. státní neschopenky). Osoby samostatně výdělečně činné nemocensky nepojištěné mohou pojistnou událost nahlásit prostřednictvím řádně vyplněného a potvrzeného formuláře „Lékařská zpráva“. Máte-li sjednáno pojištění např. od 29. dne pracovní neschopnosti, znamená to, že pojistnou událost je třeba nahlásit do 28. dne od jejího vzniku.
  • Kopii státní neschopenky, na které Váš ošetřující lékař vyplní datum aktuální i příští lékařské kontroly, je v průběhu trvání pracovní neschopnosti nutné zasílat ve čtrnáctidenních intervalech, jelikož pro výplatu dílčího pojistného plnění je rozhodující aktuální datum Vašich pokračujících návštěv u Vašeho ošetřujícího lékaře. K datu poslední uskutečněné kontroly uvedenému na státní neschopence je po uplynutí karenční doby (tj. obdobím mezi počátkem pracovní neschopnosti a sjednaným počátkem pojistného plnění) vypočítáno dílčí pojistné plnění.
  • Při pracovní neschopnosti vzniklé následkem úrazu se k dokladům navíc přikládá vyplněný formulář „Oznámení úrazu“.

Správné a řádné vyplnění všech údajů urychlí a zjednoduší likvidaci pojistné události!

  • ČP ZDRAVÍ si v průběhu šetření pojistné události může vyžádat i další potřebné doklady, týkající se průběhu a způsobu léčení, např. lékařské zprávy, doklady z jednání lékařské posudkové komise, výsledky odborných vyšetření, jakož i doklady potvrzující výkon povolání, výši čistého příjmu a další.
  • Při ukončení pracovní neschopnosti je nutné do ČP ZDRAVÍ neprodleně zaslat kopii V. dílu „Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti“.
  • Pokud došlo v souvislosti s pracovní neschopností k Vaší hospitalizaci, zašlete do ČP ZDRAVÍ kopii konečné propouštěcí zprávy.