ČP Zdraví

Zdraví se nedá koupit,
ale můžete si je pojistit

Přeskočit na hlavní navigaci

pojištění dětské hospitalizace
Pyramida zdraví - soukromé zdravotní pojištění
Lady Plus

Pojištění hospitalizace PREMIUM

Pojištění pobytu ve zdravotnickém zařízení následkem nemoci nebo úrazu a pojištění pobytu ve zdravotnickém zařízení následkem úrazu

  • Pojistnou událost je třeba nahlásit ČP ZDRAVÍ nejpozději do 30 dnů po ukončení hospitalizace, a to zasláním kopie konečné propouštěcí zprávy ze zdravotnického zařízení.
  • Pojistné plnění je poskytováno za každý kalendářní den hospitalizace, přičemž první a poslední den se sčítá v jeden den a hospitalizace musí trvat minimálně 24 hodin.
  • V případě dlouhodobé hospitalizace Vám ČP ZDRAVÍ může poskytnout zálohové plnění na základě kopie předběžné propouštěcí zprávy ze zdravotnického zařízení.
  • V případě pojištění sjednaného po datu 1. 1. 2014 a poskytnutí akutní lůžkové péče v nemocnici v Evropě je třeba zajistit překlad všech dokladů do českého jazyka, nejsou-li tyto dokumenty vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce.